Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

I Konkurs Fotograficzny "Pupile w obiektywie"

I Konkurs Fotograficzny "Pupile w obiektywie"

 

I. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

II. Konkurs ma na celu:

 1. rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych wśród dzieci i młodzieży,

III. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko/młodzież do 18 roku życia z terenu gminy Gowarczów. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami.

IV. Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie za pomocą urządzenia mobilnego jednego zdjęcia przedstawiającego domowego zwierzaka bądź zwierzę z okolicznej fauny uchwycone na fotografii. Zdjęcie powinno być wykonane w czasie trwania konkursu (pomiędzy 07 a 13 stycznia 2020 roku)

V. Zatytułowane zdjęcie należy przesłać do dnia 13 stycznia 2021 r. na adres mailowy ckial@onet.pl lub przesłać w prywatnej wiadomości na profil CKiAL-u na Facebooku, w tytule wiadomości podając nazwę Konkursu.

VI. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

b. z akceptacją niniejszego regulaminu,

c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,

d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw.

e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

VII. Oceny nadesłanych zdjęć dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wg kryteriów: kreatywność, zgodność z tematem konkursu, staranność wykonania zdjęcia

VIII. Autorzy najlepszych prac fotograficznych zostaną nagrodzeni.

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

X. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

XI. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA /RODZICA/OPIEKUNA

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem I Konkursu Fotograficznego pt. „Pupile w obiektywie” organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie i że akceptuję wszystkie warunki regulaminu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego pt. „Pupile w obiektywie” organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie w obiektywie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

3. Oświadczam, że moja praca/praca mojego dziecka utrwalona w postaci zdjęcia i przesłana na Konkursu Fotograficznego pt. „Pupile w obiektywie” organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie jest wynikiem samodzielnej pracy mojego dziecka oraz udzielam Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; (c) użyczenie egzemplarzy utworu; (d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; (e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.1 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.

4. Wyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Konkursu Fotograficznego pt. „Pupile w obiektywie” organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie mojego dziecka pracy konkursowej oraz jej publikację w Internecie. Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności przez Konkursu Fotograficznego pt. „Pupile w obiektywie” organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie z siedzibą: PL XX-lecia 25 26-225 Gowarczów , NIP: 658-188-78-34, REGON: 260065713

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.ckial@onet.pl

 3. Administrator danych osobowych Państwa dane wyłącznie w celu:

  - przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego pt. „Pupile w obiektywie” ;

  -ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród;

  - publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu;

  dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział dziecka – Uczestnika Konkursu w Konkursie.

 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych oraz art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości.

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane

 8. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres:iod.ckial@onet.pl

 10. 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

AKTUALNOŚCI:

WYNIKI I Konkursu Fotograficznego "Pupile w obiektywie"

Utworzono dnia 15.01.2021

Po zapoznaniu się z 31 fotografiami, które wpłynęły na I Konkurs Fotograficzny "Pupile w obiektywie" organizowanym przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie 14 stycznia jury w składzie: - Adam Kowalewski - Wojciech Purtak postanowili przyznać...

czytaj dalej... na temat: WYNIKI I Konkursu Fotograficznego "Pupile w obiektywie"

Galeria Pokonkursowa

Utworzono dnia 15.01.2021, 13:49
Przedstawiamy zdjęcia wraz z autorami.
Ponadto w albumie znajdują się fotografie, które nie wzięły udziału w konkursie (zostały przesłane po terminie albo jaki drugie zdjęcie).

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny